Likabehandlingspolicy

Detta styrdokument innehåller Mäklarexamen i Karlstads likabehandlingspolicy samt ansvarsfördelning vid förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling  inom föreningen.

Likabehandlingspolicy

1 § Denna likabehandlingspolicy gäller för samtliga medlemmar i Mexikas studentförening samt annan deltagare på Mexikas evenemang.

2 § Alla inom Mexikas verksamhet, medlemmar samt andra deltagande, måste bemöta varandra med respekt och visa hänsyn till alla människors lika värde.

3 § Ingen medlem eller annan deltagande ska utsätta annan för någon form av våld, hot eller andra former av förolämpning, trakasserier, ofredande eller sexualbrott.

4 § Ingen medlem eller annan deltagande ska utsätta annan för någon form av kränkning eller för känslor av obehag.

5 § Ingen medlem eller annan deltagande ska utsätta annan för någon form av diskriminering.

6 § Alla medlemmar samt annan deltagande ska respektera andras personliga integritet.

7 § Medlem eller annan deltagande som inte följer ovanstående förhållningsregler kan varnas eller stängas av. 

8 § Medlemmarna eller annan deltagande uppmanas att rapportera till styrelsen om händelser som bryter mot Mexikas policys.

9 § Utöver detta ska den allmänna lagstiftningen och reglering på berört område följas.

Ansvarsfördelning
Styrelsen:
Styrelsen ska tillse att en likabehandlingspolicy samt handlingsplan finns tillgänglig. Det åligger även styrelsen att förmedla denna till alla inom föreningens verksamhet. Om eventuella fall av orättvis behandling rapporteras till styrelsen åligger det denne att göra en uppföljning. Uppföljning ska ske skyndsamt. 

Annan deltagande:

Samtliga som engagerar sig i Mexika har ett ansvar för att alla människor behandlas lika. Alla inom föreningens verksamhet ska följa likabehandlingspolicyn samt att handlingsplanen efterföljs.

MEXIKA – MEXIKA – studentföreningen för fastighetsekonomer